Skip to main content

Algemene Beschouwingen bij de Kadernota 2022

Vandaag, 8 juli 2021 behandeld de gemeenteraad van Weert de Kadernota 2022 (ook wel de Voorjaarsbegroting genoemd). Omdat er de komende jaren flink moet worden bezuinigd in Weert heeft DUS Weert eind juni al diverse vragen gesteld over deze Kadernota 2022.

Vandaag, bij de behandeling van de Kadernota 2022 stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen vast voor de Begroting van het volgende jaar. Elke politieke partij (fractie) in de gemeenteraad van Weert gaat tijdens deze vergadering haar eigen visie (de Algemene Beschouwingen) en moties en amendementen voorstellen. De Kadernota wordt daarna door Burgemeester en Wethouders uitgewerkt in de Begroting 2022. Deze begroting wordt door de gemeenteraad besproken in november 2021. Daarmee is de cirkel rond.

Hieronder volgen de Algemene Beschouwingen van DUS Weert op de Kadernota 2020.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN – KADERNOTA 2022

WIE NIET AAN TAFEL ZIT, STAAT OP HET MENU!
DUS Weert trekt opnieuw aan de bel

Voorzitter, laat ik maar met de deur in huis vallen.

 • De inhoud van deze Kadernota en de aangekondigde lastenverhogingen en bezuinigingen verbazen ons niets. De afgelopen jaren heeft DUS Weert daar al voor gewaarschuwd.
 • Reeds bij de begrotingsbehandeling in november 2018 heeft DUS Weert daarom het amendement –Weert zet de Tering naar de Nering– ingediend.
 • Het amendement werd weggestemd. ‘Overbodig’ werd er gezegd.

Voorzitter, de ambities van deze coalitie en dit college zijn te hoog.

 • Weert leeft al jaren op te grote voet. Weert geeft meer geld uit dan er binnenkomt.
 • Daarom moet er nu worden bezuinigd.
 • Het eigen vermogen van Weert daalt elk jaar. De spaarpotjes worden steeds leger.
 • Weert wordt armer …. maar het feesten gaat door.
 • Nu dan eindelijk is doorgedrongen dat het roer om moet, wordt Corona gebruikt als gelegenheidsargument. Zoals gezegd deze situatie speelt al veel langer.

Voorzitter, de titel van ons betoog is: Wie niet aan tafel zit, staat op het menu.

 • Wie er bij het samenstellen van deze nota niet aan tafel hebben gezeten is wel duidelijk:
 • De inwoners, de bedrijven en het Cement van de samenleving.
 • Die staan op het menu en betalen het gelag.
 • De inwoners en het bedrijfsleven krijgen te maken met hogere lasten.
 • De regelingen voor de minima worden versoberd.
 • Het verenigingsleven en de vrijwilligersorganisaties moeten gaan bezuinigen.

Voorzitter, in het persbericht behorend bij deze Kadernota meldt het College niet zonder trots dat de ambities in het programma van Weert Koerst op Verbinding nagenoeg zijn uitgevoerd. Ten koste van wat, voorzitter? Wanneer dit tegelijk leidt tot bezuinigingen en lastenverhogingen. Een gemeente besturen is meer dan het afvinken van wensenlijstjes.

 • Het gaat bij besturen om het dienen van de inwoners.
 • Het gaat bij besturen om het centraal stellen van het algemeen belang zonder het individu uit het oog te verliezen.
 • Het gaat bij besturen om het in balans houden van ambities, beleid en financiën.
 • Dat heeft DUS Weert gemist de afgelopen jaren.
 • Daarom trekken wij, net als in 2018, 2019 en 2020, opnieuw aan de bel!
 • DUS Weert blijft van mening dat er de komende jaren kritisch moet worden gekeken naar alle uitgaven en inkomsten.
 • Terug naar de basis met de Strategische Visie Weert 2030 als vergezicht en de gemeentelijke kerntaken als fundament.

Voorzitter, tot slot.

 • DUS Weert heeft niet getekend voor het raadsakkoord Weert Koerst op verbinding.
 • Niettemin hebben wij ons ten aanzien van de te nemen besluiten de afgelopen jaren opgesteld als kritische maar constructieve partner. Wij zijn ons bewust van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het besturen van de gemeente Weert.
 • Voorzitter laat ik eindigen met een woord van dank richting allen die, onder bijzonder moeilijke omstandigheden, hebben meegewerkt aan de realisatie van de Kadernota. Een speciaal woord van dank aan het College, de collega-raadsleden, de ambtenaren, de griffie en de externe deskundigen.

DUS Weert trekt opnieuw aan de bel !