Skip to main content

Algemene Beschouwing Kadernota 2020

By 23 mei 2019september 29th, 2019Actueel Nieuws

Beste inwoners van Weert,

De Kadernota 2020 is het belangrijkste richtinggevende document voor het opstellen van de Begroting 2020. In de Kadernota doen Burgemeester en Wethouders (B&W) voorstellen die ze willen verwerken in de Begroting voor het jaar 2020. Meestal hebben deze voorstellen zowel inhoudelijke als financiële gevolgen.

De gemeenteraad krijgt bij de behandeling van de Kadernota 2020 op 29 mei 2019 de gelegenheid een oordeel te vellen over deze voorstellen. De gemeenteraad kan ook wijzigingsvoorstellen doen via moties en amendementen. In Weert besluit de gemeenteraad om Kennis te nemen van de Kadernota 2020. Dit betekent dat de uitkomst van de beraadslagingen niet bindend is.

De Algemene Beschouwing van DUS Weert kunnen worden beschouwd als speerpunten en aanbevelingen. B&W kunnen daar bij het opstellen van de Begroting 2020 rekening mee houden. Bij de behandeling van de Begroting 2020 in november 2019 zal de fractie van DUS Weert zo nodig komen met aanvullingen of wijzigingsvoorstellen.

NIET MEER GELD UITGEVEN DAN ER BINNENKOMT
Het is van groot belang dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is. Uit de Kadernota blijkt dat Weert meer geld uitgeeft dan er binnen komt. Daardoor wordt de gemeentelijke spaarpot leger, het eigen vermogen daalt en het weerstandsvermogen neemt af. Dat kan leiden tot financiële problemen en bezuinigingen in de toekomst.
DUS Weert vindt dat de jaarlijkse uitgaven en inkomsten in balans dienen te zijn zonder dat eigen vermogen en reserves worden aangetast.

HET HART VAN DE STAD MOET KLOPPEN
De leegstand in de binnenstad is, ondanks alle inspanningen van gemeente en ondernemers, al jaren een groot probleem. Daardoor wordt de stad minder aantrekkelijk en komen er minder bezoekers. De renovatie van het Muntcomplex is een eerste aanzet om het centrum weer aantrekkelijk te maken.
DUS Weert pleit voor de invoering van een gemeentelijk aanvalsplan- Weert Stad van de Toekomst- waar alle belanghebbende partijen bij worden betrokken.

TERUGHOUDEND MET LASTENVERZWARING
Om de gemeentelijke uitgaven te kunnen betalen moeten er ook inkomsten zijn. Gemeentelijke belastingen en tarieven zorgen voor een deel van de benodigde inkomsten.
DUS Weert pleit ervoor om terughoudend om te gaan met het verhogen van de lasten voor de inwoners en bedrijven. De economie leeft weliswaar op maar veel mensen profiteren hier nog niet van. De stijging van de gemeentelijke lasten mag wat DUS Weert betreft niet hoger zijn dan de inflatie. Ook de in het coalitieprogramma aangekondigde herziening van het gemeentelijk belastingstelsel mag niet leiden tot lastenverzwaring voor burgers en bedrijven.

SAMEN LEVEN
Jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en mensen weer aan het werk helpen zijn belangrijke verantwoordelijkheden van gemeenten. Niet iedereen is in staat om zijn of haar eigen leven vorm te geven. Voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip geraken. Naast maatwerk is solidariteit daarom een belangrijk aspect bij de uitvoering van het sociaal beleid.
DUS Weert pleit ervoor om daarbij, zoveel als mogelijk, samen te werken met maatschappelijke organisaties, professionele aanbieders en het bedrijfsleven. Maatschappelijk ondernemen vormt daarbij de basis.

WIJKEN EN DORPEN
In het Coalitieprogramma Koersen op Verbinding is de instelling aangekondigd van Teams Leefomgeving. Tot op heden is deze ambitie niet gerealiseerd. Deze teams zijn de ogen en oren van wijken en dorpen. Met de instelling van deze teams kan de gemeente beter aansluiten bij wat er in de wijken en dorpen leeft.
DUS Weert verwacht dat er in 2020 een begin wordt gemaakt met de instelling van deze Teams Leefomgeving.

EEN FIJNE OUDE DAG
Weert vergrijst in hoog tempo. Oudere inwoners in Weert moeten erop kunnen rekenen dat ze aangenaam en betaalbaar kunnen wonen. Ook voor recreatie en vervoer dient gezorgd te worden. In 2020 telt Weert rond de 25.000 inwoners die ouder zijn dan 50 jaar en daarvan zijn rond de 12.000 inwoners 65 jaar of ouder. Dat is meer dan 20 procent van de bevolking. Behoeften, wensen en knelpunten dienen in kaart te worden gebracht.
DUS Weert pleit daarom voor de invoering van een uitvoeringsprogramma inclusief speerpunten ten behoeve van de oudere inwoners.

HET KLIMAAT
De opwarming van de aarde dwingt tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Dit heeft in ons land intussen geleid tot de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. De maatregelen die worden voorgesteld gaan, ook lokaal, vergaande gevolgen hebben voor iedereen. Een realistische benadering en vooral haalbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij van groot belang.
DUS Weert pleit daarom voor een apart programma Energietransitie in de begroting waarin alle aspecten van het klimaatbeleid worden samengebracht.

Voor een PDF-versie van de Algemene_Beschouwing_Kadernota_2020 van DUS Weert klik je op de link.