Skip to main content

DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Karin Duijsters bij verkiezingen 2022 kandidaat voor DUS Weert

By Actueel Nieuws

Het bestuur van DUS Weert laat weten dat Karin Duijsters bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kandidaat zal zijn voor DUS Weert.

Fractie en bestuur van DUS Weert zijn blij met deze keuze van Karin omdat er in het verleden altijd een constructieve samenwerking met respect voor elkaar mening is geweest.

Hieronder leest u het persbericht waarmee Karin Duijsters haar keuze om deel te gaan uitmaken van de fractie DUS Weert toelicht.
 
 

Wat werd er in de gemeenteraadsvergadering van 13 juli besloten?

By Actueel Nieuws

De raadsvergadering van 13 juli 2021 was de laatste voor het zomerreces. Maar er moesten wel nog een aantal belangrijke beslissingen worden genomen.

Het raadsvoorstel Locatiekeuze Cruyff Court kreeg groen licht en werd met unanieme stemmen aangenomen. DUS Weert is erg blij dat er werd afgezien van de eerder beoogde locatie aan de Beatrixlaan. Onze voorkeur was de locatie van de voormalige DAL-school in de wijk Keent, maar we begrijpen de keuze voor de huidige locatie op de Serviliusstraat. Inzet van jongerenwerk is weliswaar noodzakelijk en DUS Weert is van mening dat de omwonenden en alle andere participanten zoals de speciaal opgeleide Cruijff Court coaches en het onderwijs een rol zullen gaan spelen in het laten slagen van dit project. Voor DUS Weert was een gefaseerde afbouw van de subsidie aan Punt Welzijn voor dit project dan ook verdedigbaar. Het jongerenwerk zou daarmee na een paar jaar helemaal uit de reguliere subsidie van € 260.000, die Punt Welzijn jaarlijks krijgt, moeten worden bekostigd. De VVD diende samen met DUS Weert voor deze gefaseerde afbouw hiervoor een amendement in; dat haalde het niet.
Read More

Wat werd er bij de behandeling van de KADERNOTA op 8 juli besloten?

By Actueel Nieuws

In de raadsvergadering van 8 juli 2021 werd de voorjaarsbegroting ofwel de KADERNOTA 2022 behandeld. Wat stond er zoal op de agenda en welke consequenties gaat dit hebben voor de begroting die de gemeenteraad dit najaar zal behandelen.

HUISHOUDBOEKJE VAN DE GEMEENTE, DE BEGROTING.
Net als bij u thuis heeft ook de gemeente een huishoudboekje. Dat noemt men de begroting. Daarin staan de inkomsten en de uitgaven van de gemeente. Die begroting moet elk jaar opnieuw worden vastgesteld door de raad. Dat gebeurt meestal in de maand november. De begroting van Weert bedraagt ongeveer 168 miljoen euro. Van het Rijk krijgt Weert daarvoor een bijdrage van ongeveer 90 miljoen euro.
Read More

Algemene Beschouwingen bij de Kadernota 2022

By Actueel Nieuws

Vandaag, 8 juli 2021 behandeld de gemeenteraad van Weert de Kadernota 2022 (ook wel de Voorjaarsbegroting genoemd). Omdat er de komende jaren flink moet worden bezuinigd in Weert heeft DUS Weert eind juni al diverse vragen gesteld over deze Kadernota 2022.

Vandaag, bij de behandeling van de Kadernota 2022 stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen vast voor de Begroting van het volgende jaar. Elke politieke partij (fractie) in de gemeenteraad van Weert gaat tijdens deze vergadering haar eigen visie (de Algemene Beschouwingen) en moties en amendementen voorstellen. De Kadernota wordt daarna door Burgemeester en Wethouders uitgewerkt in de Begroting 2022. Deze begroting wordt door de gemeenteraad besproken in november 2021. Daarmee is de cirkel rond.

Hieronder volgen de Algemene Beschouwingen van DUS Weert op de Kadernota 2020.
Read More

Fractie DUS Weert stelde vragen over financiële situatie van Gemeente Weert

By Actueel Nieuws

WAT DOET EEN GEMEENTE?
Elke gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van gemeentelijke en wettelijke taken. Daaronder vallen onder andere het onderhoud van de openbare ruimte en het ophalen van huisvuil. Voor het uitvoeren van die taken heeft de gemeente geld nodig.

WAT KOST DAT?
De gemeenteraad bepaalt elk jaar hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van genoemde taken. Voor het jaar 2021 heeft de gemeenteraad daarvoor 168 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een groot gedeelte van dat geld ontvangt de gemeente van het Rijk de rest komt onder andere binnen via gemeentelijke belastingen, parkeergeld en leges. Het beschikbaar stellen van het geld doet de gemeenteraad via het vaststellen van een Kadernota en een Begroting.

KADERNOTA EN BEGROTING.
In de Kadernota stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen vast voor de Begroting van het volgende jaar. Dat gebeurt meestal in juni of juli. Op 8 juli aanstaande stelt de gemeenteraad de Kadernota 2022 vast. De Kadernota wordt daarna door Burgemeester en Wethouders uitgewerkt in de Begroting 2022. Deze begroting wordt door de gemeenteraad besproken in november 2021. Daarmee is de cirkel rond.

VRAGEN DUS WEERT.
Omdat er de komende jaren flink moet worden bezuinigd in Weert heeft DUS Weert alvast vragen gesteld over de Kadernota 2022. Je kunt de vragen van DUS Weert lezen door op de link te klikken.